Alegria napaire
( ...diuen que la penya Paradís beuen "llet de pantera?)