Propostes
de joventut, participació i cooperació

 

 

 

Propostes de medi ambient
Propostes de cultura
Propostes d’ensenyament
Propostes d’esports
Propostes de benestar social
Propostes d'urbanisme
Propostes zona arenys-nou
Propostes nucli antic
Propostes de joventut, participació i cooperació

 

Des d'Iniciativa per Catalunya Verds ens comprometem a treballar i recolzar els joves perquè s'autoorganitzin i puguin disposar d'un espai propi on fer les seves activitats i portar a terme les seves propostes.

- Treballar polítiques urbanístiques decidides per aconseguir habitatges assequibles pels joves.

- Impulsar accions i promoure polítiques jovenils coordinades des de les diferents àrees municipals, tant des de la cultura, el medi ambient i l'educació com des de la promoció econòmica, la salut o l'àrea de governació.

- Afavorir i impulsar la participació de tots els arenyencs en els aspectes de la vida social i la política local. Fer consultes i reunions sectorials per afavorir la participació i el debat de tots els veïns.

- Mantenir una política informativa transparent, fluida i constant entre
l'Ajuntament i la ciutadania que faciliti la participació dels arenyencs en tots els temes d'interès públic.

- Crear un projecte local que sigui definitiu per l'entrada del municipi i tots els arenyencs a la Societat del Coneixement.

- Crear un espai de trobada de l'ensenyament reglat i els qui treballen en altres formes educatives i propostes d'ensenyament no reglat

- Impulsar un Consell de Medi Ambient, amb àmplia representació social i
tècnica, que assessori i vetlli en els temes relacionats amb la gestió ambiental del municipi

- Promoure la Cooperació per al desenvolupament recolzant les organitzacions locals que hi treballen i fent costat a les seves necessitats i reivindicacions. Fer una defensa activa dels Drets Humans i d'un cultura de la pau

- Fer consultes (tipus referèndum) decissòries en aquells problemes que
poden ser causa de conflicte o de fractura social al poble.

- Treball continuat amb la societat civil : Associacions de veïns i les diferents entitats dels àmbits socials ,esportius i culturals. Tots aquests punts estan recollits en les declaracions del fòrum social de Porto Alegre: treballarem per canviar la societat des de la societat civil.