Propostes
de medi ambient

 

 

 

Propostes de medi ambient
Propostes de cultura
Propostes d’ensenyament
Propostes d’esports
Propostes de benestar social
Propostes d'urbanisme
Propostes zona arenys-nou
Propostes nucli antic
Propostes de joventut, participació i cooperació

 

" Els rials són sistemes naturals i com a tals caldria considerar-los com a espais no urbanitzables. Permetre la seva ocupació ocasionaria posteriors problemes més o menys greus i per tant cal evitar convertir-los en vies de comunicació".

(Manel Teodoro, Vicenç Martí i Ramon Puigvert)

Iniciativa per Catalunya Verds volem crear un Consell Municipal assessori i decideixi sobre el temes relacionats amb la gestió el medi ambient

Gestió dels residus:

- Aplicar de forma immediata la llei de residus. Potenciar la recollida
selectiva en origen en front de la incineració.

Gestió de l’aigua:

- Utilitzar la disponibilitat hídrica com a condicionador del creixement
urbà d’Arenys, ja que l’aigua és un bé escàs que cal gestionar d’una
manera molt acurada

Plantejament urbanístic:

- Incorporar l’esperit de l’Auditoria Ambiental al nou Pla d’Ordenació
Urbana
- Promocionar l’ús del passeig, del transport públic i de la bicicleta
- Promoure la peatonalització de certs carrers de la vila
- Promoure la redacció d’una ordenança municipal que controli i reguli
l’emissió de sorolls

Gestió del litoral i de les platges:

- Planificar els accessos a les platges de manera que distribueixin
homogèniament la pressió humana
- Restaurar i protegir tota la vegetació típica de la platja
- Augmentar la informació que la població té de la platja i el seu entorn

Gestió de les rieres:

- Promoure el patrimoni natural i cultural que contenen els rials d’Arenys
- Afavorir la consolidació dels marges dels rials amb vegetació autòctona

Gestió de l’entorn natural:

- Elaborar un catàleg del patrimoni natural i educar el ciutadà en el
seu coneixement
- Promoure la restauració dels espais d’interès paisatgístic i històric
- Creació d’una escola - taller de medi ambient
- Incrementar la plantilla municipal de neteja
Gestió de la pesca i espais agrícoles:
- Integrar el port al tarannà del poble
- Reserva de sòl per l’agricultura